Sponsored Link:

Page Analysis

reg.chula.ac.th

สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The first university in Thailand. Now has eighteen faculties and a number of schools, institutes and projects, engaging in teaching and other related activities.
http://reg.chula.ac.th/
60 ratings.99 user reviews.
 • Links: 62
 • Speed: (5.727 seconds) 88% of sites are slower.
 • Online Since: Dec 17, 1998

Web page information

 1. Title
  สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. < meta > Description
  The first university in Thailand. Now has eighteen faculties and a number of schools, institutes and projects, engaging in teaching and other related activities.
 3. < meta > Keywords
  office of the registrar, chula, cu, cureg, curegnet, chulareg, chularegnet, cunet, reg, www.reg.chula.ac.th, regis, register, registration, education, edu, chulalongkorn, university, it, , academic, transcript, cr60, cr52, cr54, cr58, cr59, cr74, cr65, จุฬา, จุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัย, วิทยานิพนธ์, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ทวิภาค, นานาชาติ, ตรีภาค, สำนักงานการทะเบียน, ฝ่ายทะเบียน, ทะเบียน, ทะเบียนกลาง, จุฬาฯ, สนท., ลงทะเบียนเรียน, ลงทะเบียน, ลงทะเบียนแรกเข้า, บัตรนิสิต, บัตรประจำตัวนิสิต, นิสิต, นักศึกษา, นิสิตจุฬา, นิสิตจุฬาฯ, พระเกี้ยว, สถานศึกษา, การศึกษา, อุดมศึกษา, ศึกษาต่อ, เรียนต่อ, จท11, แสดงความจำนง, ผลการชำระค่าเล่าเรียน, ชำระค่าเล่าเรียน, ผลการลงทะเบียนเรียน, ผลการศึกษา, ระเบียนประวัติ, บัณฑิตศึกษา, จามจุรี5, จามจุรี, รับปริญญา, ปริญญาบัตร
 4. Keywords hit in search results
  10330 academic accountancy advice april bangkok calendar category charting chula chulalongkorn comjuice comments commerce courses cr48g current destination details documents economics engineering estimate evaluation faculty graduate graduated graduation includes information infromation international internet intranet intro notice office online owned patumwan phayathai photos place print program ratings receive registered registrar registration reviews schedule semester session similar sites stats student students subdomain suffix summer system thailand through topics traffic under university visit website welcome withdraw xmarks ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานการทะเบียนและป หน้าหลักประกาศ
 5. Search Engine Recommended Keywords
  Reg Up ACTH, It Chula, Chulalongkorn MS Finance, Jitkomut, Chula MS Finance, ATC Chula ACTH, Reg Chula ACTH, Webmail Chula,
 6. Captured Content
  เคร อข ายภายในจ ฬาฯ. ต ดต อ สนท. ปฏ ท นการศ กษา. ตรวจสอบข อม ล CU-SAA. ค ม อบ นท กรายละเอ ยดหล กส ตร (CU-SAA). คำแนะนำก อนการพ มพ ใบเสร จผ านเว บ. ต งแต ป การศ กษา 2557 เป นต นไป น ส ตทว ภาค-นานาชาต ด กำหนดการต างๆ ตามปฏ ท นการศ กษาระบบทว ภาค. 57 น ส ตระบบทว ภาคและตร ภาค (ภาคการศ กษาต น/ท หน ง ป การศ กษา 2557) แสดงความจำนงขอถอนรายว ชาผ านทางอ นเทอร เน ต และพ มพ ใบคำร อง จท48 ย นท ทะเบ ยนคณะ. ทราบผลการศ กษาผ านทางเว บไซต. สำน กงานการทะเบ ยน จะทำการ Update Grade ท กว นศ กร ของส ปดาห. น ส ตต องตรวจสอบ ผลการลงทะเบ ยนเร ยน ท นท ท กคร ง หล งจากท ลงทะเบ ยนเร ยนสาย/เพ ม/ลด/เปล ยนตอนเร ยน ทางอ นเทอร เน ต เพ อส ทธ และประโยชน ของต วน ส ตเอง. สำน กงานการทะเบ ยน จะป ดระบบท กว นพ ธ เวลา 17.00 น. การร บปร ญญาบ ตร. ผ ท ไม ได ข นร บพระราชทานปร ญญาบ ตรท กระด บการศ กษา ให มาต ดต อขอร บใบปร ญญาบ ตรได ท สำน กงานการทะเบ ยนฯ อาคารจามจ ร 5 ช น 2 ว นและเวลาราชการ หากมาร บด วยตนเองไม ได สามารถมอบฉ นทะให ผ อ นมาร บแทนได พร อมถ ายสำเนาบ ตรประจำต วประชาชนของผ มอบและผ ร บมอบมาแสดง. ล มพาสเว ร ด. ต ดต อเร อง Password สำหร บการลงทะเบ ยนเร ยน ได ท สำน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารจามจ ร 3 ช น 4 โทร. 02-218-3314 อ เมล help@chula. กำหนดการร บบ ตรประจำต วน ส ตใหม ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2557 (20/08/57). เร อง ใบเสร จร บเง นค าเล าเร ยน ภาคการศ กษาต น/ท หน ง ป การศ กษา 2557 (ระบบทว ภาคและตร ภาค) (19/08/57). คำแนะนำก อนการพ มพ ใบเสร จผ านเว บ (19/08/57). เร อง ขอให น ส ตตรวจสอบข อม ลส วนบ คคลในระบบใหม CU-SAA (19/08/57). การร บ Transcript-หน งส อร บรองค ณว ฒ ของผ สำเร จการศ กษา (08/08/57). เร อง การเปล ยนแปลงกำหนดการตามปฏ ท นการศ กษา ระบบทว ภาค และระบบตร ภาค (25/07/57). น ส ตใหม ระด บปร ญญาตร บ นท กข อม ลระเบ ยนประว ต น ส ต/ข อม ลแบบสำรวจข อม ลน ส ตใหม (จท19) ตามห วข อด งต อไปน (15/07/57). น ส ตใหม ระด บบ ณฑ ตศ กษา บ นท กข อม ลระเบ ยนประว ต น ส ต/ข อม ลแบบสำรวจข อม ลน ส ตใหม (จท19) ตามห วข อด งต อไปน (03/07/57). การเปล ยนแปลงปฏ ท นการศ กษา ป การศ กษา 2557 (18/06/57). คำส ง จ ฬาฯ เร อง เล อนกำหนดว นสอบและว นป ดเร ยนปลายภาคการศ กษา ระบบทว ภาค ป การศ กษา 2557 (27/05/57). คำส งจ ฬาฯ เร องเล อนกำหนดว นส ดท ายของป การศ กษา ระบบทว ภาคและระบบตร ภาค ป การศ กษา 2556 (25/02/57). ประกาศจ ฬาฯ เร องว นหย ดน กข ตฤกษ และว นหย ดตามประเพณ ประจำป 2557. รายช อน ส ตท เอกสารแรกเข าไม สมบ รณ ระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา (17/12/56). น ส ตท ม รายช อด งน โปรดบ นท กข อม ลลงใน จท19 และ จท20 ให เร ยบร อย (17/12/56). ท นการศ กษา และการหารายได พ เศษ. ลงทะเบ ยนเร ยน/ข อม ลส วนบ คคล. อาจารย /เจ าหน าท คณะ. ดาวน โหลดรห สการลงทะเบ ยนเร ยน. บ นท กและน ส ตตรวจสอบข อม ล CU-SAA. ขอรห สผ านสำหร บการใช งาน CUNET. บ นท กคำร อง. คำแนะนำขอจ ดส งทางไปรษณ ย. กำหนดการสำหร บผ ท สำเร จการศ กษา. การตรวจสอบข อม ลน ส ต. บ นท กข อม ลขอสำเร จการศ กษา. คำแนะนำการต ดตามเร องการสำเร จการศ กษา. สอบถามข อม ลผ สำเร จการศ กษา. เลขประจำต วน ส ตใหม. ทะเบ ยนกล มรายว ชา ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2557 ระบบทว ภาค. ทะเบ ยนกล มรายว ชา ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 ระบบตร ภาค. ค ม อบ นท ก/สอบถามข อม ลน ส ตใหม. ค ม อบ นท กแบบสำรวจข อม ลน ส ตใหม (จท19). ค ม อการลงทะเบ ยนเร ยน. ค ม อการถอนรายว ชา. อ กษรย อท ควรทราบ. แนวปฏ บ ต เก ยวก บการสอบซ ำซ อน. แนวปฏ บ ต ตามคำจำก ดความของเง อนไขรายว ชา. แนวปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดสอบปลายภาค. ค ม อน ส ต เก ยวก บงานทะเบ ยนน ส ต (จท99). ค ม ออาจารย ท ปร กษาเก ยวก บงานทะเบ ยนน ส ต (จท95). น ส ตใหม ระด บปร ญญาตร บ นท กข อม ลระเบ ยนประว ต น ส ต/ข อม ลแบบสำรวจข อม ลน ส ตใหม (จท19). น ส ตใหม ระด บบ ณฑ ตศ กษา บ นท กข อม ลระเบ ยนประว ต น ส ต/ข อม ลแบบสำรวจข อม ลน ส ตใหม (จท19). ประกาศการชำระค าเล าเร ยน ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2557 (PDF). กำหนดการลงทะเบ ยนเร ยน (สำหร บน ส ตใหม ) ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2557 (PDF). กำหนดการลงทะเบ ยนเร ยน ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2557 (PDF). กำหนดการเก ยวก บตารางสอนตารางสอบ ภาคฤด ร อน ป การศ กษา 2556 (PDF). ประกาศเต อนสำหร บน ส ตท ไม ได ลงทะเบ ยนเร ยน (PDF). ประกาศการชำระค าเล าเร ยน ภาคการศ กษาท หน ง ป การศ กษา 2557 (PDF). กำหนดการลงทะเบ ยนเร ยน (สำหร บน ส ตใหม ) ภาคการศ กษาท หน ง ป การศ กษา 2557 (PDF). กำหนดการลงทะเบ ยนเร ยน ภาคการศ กษาท หน ง ป การศ กษา 2557 (PDF). ประกาศเต อนสำหร บน ส ตท ไม ได ลงทะเบ ยนเร ยน (PDF). สำน กงานการทะเบ ยน จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อ ...
 7. Captured Keywords
  แนะนำ สนท, ถามตอบ, ดาวน โหลด, english version, การถอนรายว ชา, maintenance, ประกาศ สนท, คำแนะนำการส งเกรด, สอบถามสถานะคำร อง, ตารางสอนตารางสอบ, ผ ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
13.9%atc.chula.ac.th28.8%15.0
5.3%car.chula.ac.th8.2%11.3
9.7%chula.ac.th7.0%5.2
11.0%it.chula.ac.th6.7%4.4
10.1%md.chula.ac.th6.5%4.7
4.9%sc.chula.ac.th6.0%9.0
14.3%reg.chula.ac.th4.7%2.4
2.8%grad.chula.ac.th2.7%6.9
6.2%eng.chula.ac.th2.7%3.1
3.6%arts.chula.ac.th2.5%4.9
4.1%admissions.chula.ac.th2.1%3.8
1.2%thaistudy.chula.ac.th2.0%11.7
4.9%student.chula.ac.th1.7%2.5
4.8%cubook.chula.ac.th1.5%2.3
4.0%netserv.chula.ac.th1.4%2.6
0.8%econ.chula.ac.th1.3%11.7
4.9%pharm.chula.ac.th1.3%1.9
0.8%nurs.chula.ac.th1.2%11.2
2.4%acc.chula.ac.th1.2%3.5
0.8%psy.chula.ac.th1.2%10.7
1.6%satitm.chula.ac.th0.8%3.8
0.8%ahs.chula.ac.th0.7%6.6
1.2%commarts.chula.ac.th0.7%4.3
0.8%dent.chula.ac.th0.6%5.6
2.0%clubs.chula.ac.th0.6%2.0
0.8%gened.chula.ac.th0.5%4.6
0.8%teenet.chula.ac.th0.5%4.6
0.4%cps.chula.ac.th0.5%9.1
0.4%hrm.chula.ac.th0.5%9.1
1.2%material.chula.ac.th0.4%2.7
2.4%academic.chula.ac.th0.4%1.3
0.8%baka.chula.ac.th0.4%3.5
1.2%research.chula.ac.th0.4%2.3
0.8%rural.chula.ac.th0.4%3.5
0.8%polsci.chula.ac.th0.3%2.5
0.4%faa.chula.ac.th0.3%5.1
1.2%arch.chula.ac.th0.2%1.3
0.4%law.chula.ac.th0.2%3.0
0.8%curadio.chula.ac.th0.2%1.5
0.4%culi.chula.ac.th0.1%2.0
0.4%edu.chula.ac.th0.1%2.0
0.8%cu-qa.chula.ac.th0.1%1.0
0.8%pioneer.chula.ac.th0.1%1.0
0.4%cec.chula.ac.th0.1%1.0
0.4%cupress.chula.ac.th0.1%1.0
0.4%strec.chula.ac.th0.1%1.0
0.4%vet.chula.ac.th0.1%1.0
สำนักงานการทะเบียนและป ...
ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ...
http://www.reg.chula.ac.th/
Reg.chula.ac.th - Reg.chula.ac.th - Wiki - Comjuice - Welcome
Reg.chula.ac.th is a subdomain destination under reg.chula.ac.th owned by Reg.chula.ac.th, registered under the tld suffix .th. This site has been online over one ...
http://wiki.comjuice.com/site_reg.chula.ac.th.html
Office of the Registrar Chulalongkorn University
Withdraw from Courses April 30 – May 11, 2012 Semester System Students (Summer Session, Academic Year 2011) withdraw from courses and print the form CR48/CR48G via ...
http://www.reg.chula.ac.th/eindex.html
Reg.chula.ac.th - Estimate Website Traffic | Web Page Stats ...
Reg.chula.ac.th page includes stats, photos, text, and 3d charting details. For more infromation visit Reg.chula.ac.th here.
http://pagestat.com/www.reg.chula.ac.th
Registration schedule for the 2nd term 2011
Date: Category: Time/Place: Notice Sept 13, 2011 To Sept 15, 2011 Registration for both Full Time & Part Time Students Intranet/internet at: http://www.reg.chula.ac.th
http://www.mabe.econ.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=114:registration-schedule-for-the-2nd-term-2011&catid=34:registration-news&Itemid=100
www.reg.chula.ac.th - Similar Sites and Reviews | Xmarks
Xmarks site page for ac www.reg.chula.ac.th with topics, reviews, ratings and comments.
http://www.xmarks.com/site/www.reg.chula.ac.th/
หน้าหลักประกาศ | Registration and ...
Registration and Evaluation, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330 ...
http://www.reg.eng.chula.ac.th/html/
Chulalongkorn University,Thailand : Graduation
http://www.reg.chula.ac.th/graduate.html, http://www.reg.chula.ac.th/graduated_intro.html, or http://www.reg.chula.ac.th/advice_edu.html. Program news and information on ...
http://www.chula.ac.th/cuen/students/currentstud_graduate/index.htm
BBA INTERNATIONAL PROGRAM FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY ...
Current student > Academic calendar The academic year schedule of this ... WITHDRAW (W) (http://www.reg.chula.ac.th)
http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=64&mn=1&sm=1-0
Registration schedule for new MABE students
Receive student ID no. through internet at http://www.reg.chula.ac.th and registration documents at MABE Office room 508/2, Faculty of Economics.
http://www.mabe.econ.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=94:registration-schedule-for-new-mabe-students&catid=34:registration-news&Itemid=100
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 161.200.133.230
Server:IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.2 Apache/1.3.26 (Unix)
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 17,230 0.009% 19,322
7 days: 15,763 0.0102% 16,790
1 month: 16,907 0.0096% 17,710
3 months: 16,863 0.0092% 18,285
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 19,163 0.00041% 4.8
7 days: 18,113 0.000402% 4.1
1 month: 20,066 0.000356% 3.83
3 months: 17,978 0.000391% 4.32
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
88.8%Thailand13390.1%
1.6%India78,6302.0%
1.5%China88,0312.1%
1.4%USA270,1580.5%
6.8%Other Countries~5.3%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
68.1%Bangkok (Thailand)9670.6%
2.3%Nonthaburi (Thailand)1113.9%
0.6%Chiang Mai (Thailand)2870.4%
0.4%Thanyaburi (Thailand)1790.2%
0.4%Nakhon Pathom (Thailand)1140.3%
0.4%Songkhla (Thailand)2290.2%
0.3%Pathum Thani (Thailand)630.4%
0.3%Kuala Lumpur (Malaysia)8,5140.1%
0.2%Los Angeles, CA (USA)104,7750.1%
0.2%Jakarta (Indonesia)48,7190.1%
0.2%Phitsanulok (Thailand)1610.1%
0.2%Nakhon Sawan (Thailand)1810.1%
0.2%New York, NY (USA)126,3870.0%
0.2%Chanthaburi (Thailand)3490.0%
0.2%Khon Kaen (Thailand)1740.1%
0.2%Cairo (Egypt)22,7970.0%
0.1%Nakhon Ratchasima (Thailand)3650.1%
0.1%Chon Buri (Thailand)4340.1%
0.1%Surin (Thailand)2440.0%
0.1%Udon Thani (Thailand)840.2%
0.1%Roi Et (Thailand)940.1%
24.8%OTHER ~22.7%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageSpan.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageSpan.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.